Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Rejestracja przycisk rejestracji dla firm

Portal TwojaEuropa.pl jest darmowy a rejestracja pozwoli Ci publikować własne artykuły, stworzyć wirtualne portfolio dziennikarskie, brać udział w grupach dyskusyjnych, poznawać nowych znajomych i wiele, wiele więcej...

* pole obowiązkowe


Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego TwojaEuropa.pl, zwanego w dalszej części Regulaminu "Serwisem".

2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna bądź prawna korzystająca z Serwisu.

3. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża tym samym akceptację postanowień zawartych w Regulaminie Serwisu.

4. Rejestrując się w serwisie Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę prawnego opiekuna.

5. Wydawcą i operatorem Serwisu jest firma WebMonk Łukasz Matuszewski, zwana w dalszej części Regulaminu "Wydawcą Serwisu".

6. Serwis ani jego zawartość nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, który:

  • naruszałby postanowienia niniejszego regulaminu,
  • naruszałby prawo polskie lub prawo Unii Europejskiej,
  • naruszałby osobiste bądź majątkowe prawa innych osób,
  • naruszałby dobre obyczaje,
  • miałby na celu rozpowszechnianie fałszywych, obraźliwych, gorszących, deprawujących lub zakazanych treści, zniesławianie kogokolwiek, zachęcanie do nietolerancji, nienawiści, agresji lub innych zachowań niezgodnych z prawem.

§2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i utwory umieszczane w Serwisie przez Użytkownika.

2. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników.

3. Wydawca Serwisu w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki i straty wynikające z decyzji lub działań podejmowanych w oparciu o informacje zawarte w Serwisie albo wynikające z użycia Serwisu.

4. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie.

5. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

6. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

7. Użytkownik zamieszczając w Serwisie treści lub utwory bierze na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne skutki prawne, które mogą one wywołać.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§3 OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA:

1. Użytkownicy Serwisu przy korzystaniu z Serwisu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Użytkownicy Serwisu przy korzystaniu z Serwisu są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Dziennikarskiej.

3. Użytkownik zamieszczając w Serwisie treści lub utwory oświadcza, że nie naruszają one przepisów prawa autorskiego.

4. Użytkownik zamieszczając w Serwisie treści lub utwory oświadcza, że informacje w nich zawarte są zgodne z prawdą.

§4 ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Korzystanie z usług Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Żadne informacje, usługi ani utwory dostępne w Serwisie nie są objęte gwarancją odnośnie ich przydatności, wartości, użyteczności, zupełności czy kompletności.

2. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu.

3. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich informacji zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Wydawcy Serwisu ani samego Serwisu.

4. Użytkownik udziela Wydawcy Serwisu prawa do wyświetlania mu ogłoszeń i reklam.

5. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności i funkcjonowania Serwisu oraz newslettera zawierającego odnośniki do artykułów i reklamy.

6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do rozsyłania i publikowania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz treści uznawanych jako spam.

7. Treści reklamowe mogą być umieszczane w Serwisie tylko za wiedzą i zgodą Wydawcy Serwisu.

§5 DANE OSOBOWE I ZDJĘCIA

1. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z działaniem Serwisu i jego obsługą oraz w celach statystycznych przez Wydawcę Serwisu.

2. Użytkownik oświadcza, że podawane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

3. Podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika widocznym w Serwisie.

4. Użytkownik umieszczając zdjęcie w swoim Profilu Użytkownika wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku w ramach Serwisu.

5. Użytkownik może w swoim Profilu Użytkownika zamieścić jedynie zdjęcie przedstawiające jego własną osobę.

6. Zabronione jest umieszczanie w Profilu Użytkownika zdjęć innych osób, zdjęć obscenicznych, gorszących, bądź łamiących prawo a także tworów graficznych nie będących zdjęciem Użytkownika.

7. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia z Profilu Użytkownika zdjęć niezgodnych z Regulaminem.

8. Użytkownik umieszczając w Serwisie dane osobowe lub swój wizerunek, wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w Serwisie kampanii rekrutacyjnych oraz promocyjnych.

9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu ich usunięcia należy zwrócić się do Wydawcy Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@twojaeuropa.pl

§6 PRAWA AUTORSKIE

1. Zamieszczając w Serwisie utwory w formie tekstowej, graficznej lub dźwiękowej Użytkownik wyraża tym samym zgodę dla Wydawcy Serwisu na nieodpłatną publikację i dalsze wykorzystanie tych utworów w formie oryginalnej lub zmienionej.

2. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia bez podania przyczyny wszelkich treści i utworów zamieszczonych w Serwisie.

3. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do dodania swojej opinii pod wszelkimi treściami i utworami zamieszczonymi w Serwisie.

4. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do edycji, skracania i usuwania wszelkich treści i utworów zamieszczonych w Serwisie bez informowania i uzyskania zgody ich autora.

5. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich treści i utworów zamieszczonych w Serwisie w celach promocyjnych, bez informowania i uzyskania zgody ich autora.

6. Wszelkie treści publikowane w Serwisie są własnością ich autorów i są chronione przez prawa autorskie. Nieuprawnione ich wykorzystanie będzie ścigane prawnie.

7. W przypadku cytowania treści lub utworów zamieszczonych w Serwisie, bądź wykorzystania informacji w nich zawartych, należy podać imię i nazwisko autora oraz odnośnik (link) do oryginalnego utworu w Serwisie TwojaEuropa.pl

§8 ZASADY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI:

1. Płatności w Serwisie są dokonywane przez zewnętrzny System Platnosci.pl, którego właścicielem jest PayU S.A.

2. Partner Systemu Platnosci.pl to bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące z PayU S.A. przy obsłudze płatności w ramach Systemu Platnosci.pl

3. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Wydawcę Serwisu lub/i właściciela Systemu Platnosci.pl przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

4. Wydawca Serwisu udostępnia Użytkownikom na stronach Serwisu odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.

5. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl.

6. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

§7 INNE POSTANOWIENIA:

1. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyn zmiany.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2009 roku.

4. Wszelkie spory sądowe będzie roztrzygał sąd właściwy dla siedziby Wydawcy Serwisu.


-

Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy