Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

KMPZ - wersja z 20 grudnia 2011 roku

22.08.2012 Autor: Grzegorz Laskowski [ 2 odpowiedzi ]

Komentarz

Grzegorz Laskowski

2012-08-22 14:18:31

Konstytucja Mieszkańców Planety Ziemia.

ARTYKUŁ 1 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
W celu ochrony życia każdej osoby we Wszechświecie i zapewnienia jej wszelkich środków do szczęśliwego życia Ustawodawca utworzył Konstytucję Mieszkańców Planety Ziemia.
PUNKT 1: Każda osoba ma prawo do życia; pozbawianie kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu życia jest naruszeniem prawa; żadnej osoby nie można pozbawić zdrowia lub życia z jakiegokolwiek powodu.
PUNKT 2: Każda osoba ma prawo do rozmnażania się; osoby dojrzałe uczuciowo, umysłowo oraz cieleśnie mają prawo czynić starania by rozmnożyć się z inną osobą w każdym miejscu i czasie a przeszkadzanie im w tych czynnościach jest naruszeniem prawa.
PUNKT 3: Na terenach zarządzanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych jej pracownicy mają obowiązek bezpłatnie dostarczyć każdej osobie wszystko to co jest jej potrzebne do zdrowego życia; zamiast dóbr dostępnych odpłatnie można wypłacać ich równowartość w srebrnikach najpóźniej miesiąc od daty ustalenia jej potrzeb tej osobie lub jej opiekunowi a koszty leczenia tej osoby leczącemu wskazanemu przez osobę leczoną lub inny Akt Prawny.
PUNKT 4: Każda osoba lub jej ustawowy opiekun musi otrzymywać z Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych Najniższą Dobową Kwotę potrzebną jej do zakupienia środków do życia; Najniższa Dobowa Kwota wynosi trzydzieści srebrników i musi być wypłacana najpóźniej w pierwszej godzinie każdej doby na konto bankowe tej osoby umożliwiające bezzwłoczny dostęp do tych środków.

ARTYKUŁ 2 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Obszary wszechświata zagospodarowane przez osoby i wspólnoty należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych są współwłasnością wszystkich osób posiadających obywatelstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych; obywatelstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych posiadają wszystkie osoby spłodzone w obszarach zarządzanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i osoby, którym Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznała obywatelstwo za ich zgodą.
PUNKT 1: Organizacja Narodów Zjednoczonych zarządza obszarami wszechświata nie będącymi własnością innych osób i obszarami wspólnymi osób należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
PUNKT 2: Wspólnoty zarządzają obszarami wszechświata będącymi ich własnością i obszarami wspólnymi osób należących do tych wspólnot.
PUNKT 3: Każda osoba i wspólnota ma prawo do posiadania dóbr innych niż cudze ciało i życie na własność.
PUNKT 4: Osoby posiadające obywatelstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych mające jakiekolwiek prawa wyłączności do jakichkolwiek obszarów wszechświata muszą płacić podatek w wysokości jednego srebrnika od każdego metra sześciennego tych obszarów do Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych; zabronione jest przymusowe pobieranie innych dóbr z jakiegokolwiek powodu od kogokolwiek od opisanych w tym punkcie lub prawomocnym wyroku sądowym.
PUNKT 5: Sąd może pozbawić własności jeśli była lub będzie potrzebna do ratowania zdrowia lub życia jakiejś osoby nakazując wypłacić odszkodowanie osobie, którą pozbawi własności.
PUNKT 6: Sąd może ograniczyć prawa własności jeśli osoba posiadająca prawa do niej powoduje jej niszczenie lub jej wierzyciel będzie wymagał zwrotu długu; wszelkie długi ulegają przedawnieniu po siedmiu latach od powstania ich wymagalności.
PUNKT 7: Organizacja Narodów Zjednoczonych i osoby zarządzające jakimkolwiek obszarem wszechświata mogą ustanawiać Akty Prawne; Akty Prawne obowiązują osoby, które zapoznano z nimi i udowodniły zdając egzamin, że je zrozumiały.

ARTYKUŁ 3 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Każda osoba ma prawo do pracy i nauki oraz obowiązek uczyć się obowiązującego prawa; zmuszanie do pracy lub uczenia się czegokolwiek po za tym co określono w tym Artykule jest naruszeniem prawa.
PUNKT 1: Obowiązkiem pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych jest zapoznawanie wszystkich osób znajdujących się na terenach należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych z Konstytucją Mieszkańców Planety Ziemia.
PUNKT 2: Obowiązkiem każdej osoby znajdującej się na dowolnym obszarze należącym do Organizacji Narodów Zjednoczonych jest zapoznanie się z Konstytucją Mieszkańców Planety Ziemia oraz jej przestrzeganie.
PUNKT 3: Łączny czas nauki i pracy nie może być dłuższy niż osiem godzin w ciągu doby a rozpoczyna się z chwilą wyjścia z miejsca zamieszkania i kończy się z chwilą powrotu do miejsca zamieszkania.
PUNKT 4: Osoby, które nie zdadzą raz na pięć lat egzaminu z znajomości praw zapisanych w tej Konstytucji oraz umiejętności kierowania pojazdami osobowymi będą miały wyznaczonych opiekunów zarządzających ich majątkiem oraz dbających o ich zdrowie i życie; osoby takie mają obowiązek uczyć się wszystkiego co będzie nakazane w Aktach Prawnych do czasu zdania wymienionego w tym punkcie egzaminu.
PUNKT 5: Najniższe wynagrodzenie za ośmiogodzinny dzień nauki lub pracy wynosi trzydzieści srebrników i musi być wypłacone osobie, która zakończyła naukę lub pracę w dniu jej ukończenia w sposób umożliwiający jej natychmiastowy dostęp do tych środków; pozostałe sposoby wynagradzania osób pracujących muszą być określone w innych aktach prawnych w tym umowach o pracę.
PUNKT 6: Naruszeniem prawa jest pozwalanie pracować osobom w ciąży, karmiącym matkom, chorym lub bez wykształcenia zakończonego egzaminem opisanym w tym Artykule.

ARTYKUŁ 4 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Przepisy zapisane w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia są prawem najwyższym.
PUNKT 1: Czynienie czegokolwiek sprzecznego z przepisami zapisanymi w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia jest naruszeniem prawa; każda osoba ma prawo żądać od osób posiadających władzę sądowniczą wydania wyroku dotyczącego naruszenia prawa przez kogokolwiek.
PUNKT 2: Organizacja Narodów Zjednoczonych może wprowadzić siłą zarząd Organizacji Narodów Zjednoczonych we wspólnocie naruszającej prawa zapisane w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia jeśli naruszenia tych praw powodowały i mogą powodować utratę zdrowia lub życia jakichkolwiek osób; użycie siły może nastąpić po wydaniu wyroku przez osoby posiadające władzę sądowniczą uznającego tą wspólnotę za winną tego co opisano w tym punkcie.
PUNKT 3: Na obszarach znajdujących się pod zarządem Organizacji Narodów Zjednoczonych broń do niszczenia życia mogą posiadać tylko osoby należące do Sił Zbrojnych lub Policji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

ARTYKUŁ 5 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Wszystkie osoby mają prawo tworzyć wspólnoty z innymi osobami; prawa obowiązujące jakąkolwiek osobę dotyczą wszystkich osób i wspólnot.
PUNKT 1: Wspólnoty, których członkowie oddają na ich własność jakiekolwiek dobra muszą być zarejestrowane przez osobę posiadającą władzę wykonawczą.
PUNKT 2: Osoby wyłączone z wspólnoty z jakiegokolwiek powodu otrzymają część majątku wspólnoty proporcjonalną do wartości majątku tej wspólnoty i czasu przynależności do tej wspólnoty podzielonej przez ilość członków wspólnoty.
PUNKT 3: Osoby posiadające władzę sądowniczą mogą wyrejestrować każdą wspólnotę jeśli działa sprzecznie z przepisami zapisanymi w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia.

ARTYKUŁ 6 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Każda osoba ma prawo tworzyć i pozyskiwać oraz rozpowszechniać informacje w każdy dostępny jej sposób; informacją jest wszystko to co można zapamiętać lub przekazać innym osobom.
PUNKT 1: Każda osoba ma obowiązek bezpłatnie udostępnić posiadane informacje na prośbę osoby lub jej opiekuna jeśli dotyczą tej osoby lub są konieczne dla ratowania jej zdrowia lub życia.

ARTYKUŁ 7 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Tylko osoby posiadające władzę sądowniczą mogą wydać wyrok; wyrokiem jest uznanie kogokolwiek za osobę winną naruszenia prawa.
PUNKT 1: Wyrok staje się prawomocny czternastego dnia po ogłoszeniu go przez osoby posiadające władzę sądowniczą, osobie, której dotyczył i zamieszczeniu go w sposób dostępny dla wszystkich osób w miejscach dostępnych dla każdej osoby w tym w Internecie.
PUNKT 2: Od wyroku prawomocnego można odwołać się za każdym razem gdy znajdą się nowe dowody w sprawie lub osoba, której dotyczył uzna, że naruszył on jej prawa; odwołanie musi być rozpatrzone przez osoby posiadające władzę sądowniczą bez udziału osób które brały udział w wydaniu tego wyroku.
PUNKT 3: Wyrok musi określać kto ma zwrócić wszelkie koszty związane z jego wydaniem oraz pokryć straty osoby, której prawa naruszono.
PUNKT 4: Jeśli Sąd wyda wyrok wskazujący osobę winną naruszenia prawa musi nakazać jej naukę w Szkole Przymusowego Nauczania Praworządnego Postępowania trwającą do czasu zdania egzaminu z umiejętności przestrzegania prawa.
PUNKT 5: Jeśli osoba winna naruszenia prawa spowodowała utratę zdrowia lub życia innej osoby lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, że może naruszać w ten sposób prawo to osoby posiadające władzę sądowniczą wydadzą wyrok nakazujący umieszczenie takiej osoby w ośrodku uzdrawiającym uczucia, umysł i ciało do czasu uznania jej za osobę zdrową i rozumiejącą prawo.

ARTYKUŁ 8 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Budżet Organizacji Narodów Zjednoczonych ustalają osoby posiadające władzę ustawodawczą.
PUNKT 1: Ustanowiony budżet musi być dodatni i opublikowany w Akcie Prawnym na trzy miesiące przed przekazaniem go osobom posiadającym władzę wykonawczą.
PUNKT 2: Bank Emisyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże do Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych tyle pieniędzy ile osoby posiadające władzę ustawodawczą zapiszą w Akcie Prawnym zawierającym wydatki na płace pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych; bank może odmówić emisji i przekazania pieniędzy do Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych jeśli uzna, że byłyby one wydane na pracę szkodliwą dla jakiejkolwiek osoby.
PUNKT 3: Pieniądz jest miarą pracy osoby emitującej go; jednostką podstawową pieniądza Organizacji Narodów Zjednoczonych jest Srebrnik będący równowartością pracy koniecznej do wyprodukowania jednego litra mleka krowiego a jego wartość ustala Internetowa Fundacja Syneloi podając ją do publicznej wiadomości.

ARTYKUŁ 9 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Władza w Organizacji Narodów Zjednoczonych należy do osób posiadających jej obywatelstwo , którą sprawują bezpośrednio lub za pośrednictwem osób posiadających władzę ustawodawczą, sądowniczą lub wykonawczą.
PUNKT 1: Osoby posiadające władzę ustawodawczą, sądowniczą lub wykonawczą otrzymują ją z woli wyborców lub na podstawie umowy o pracę; jedna osoba może otrzymać tylko jeden rodzaj władzy.
PUNKT 2: Osoby pracujące w Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą pracować w niej łącznie piętnaście lat; ponowne otrzymania stanowiska w Organizacji Narodów Zjednoczonych może nastąpić po piętnastoletniej przerwie liczonej od ostatniego dnia zakończenia piętnastoletniej pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

ARTYKUŁ 10 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
PUNKT 1: Konstytucja Mieszkańców Planety Ziemia obowiązuje z dniem opublikowania jej w Internecie w sposób w niej opisany.

ARTYKUŁ OSTATNI KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Przepisy Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia do czasu ukonstytuowania jej będą wykładem i komentarzem do prawa międzynarodowego, do którego należy przystosować pozostałe prawa mające być Aktami Prawnymi niższego rzędu od tej Konstytucji.

PUNKT 1: Artykuł ten zostanie usunięty w dniu przyjęcia Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia za prawo najwyższe Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Więcej na http://drogagrzesia.blogspot.com/p/kmpz.html


Komentarz

Grzegorz Laskowski

2013-01-12 09:54:01

Do Artykułu 3 dodano PUNKT 7: Osoby pracujące muszą otrzymać w każdym miesiącu przynajmniej pięć dni wolnych rozdzielonych dniami pracującymi oraz dodatkowo czternaście dni w roku, których nie można dzielić na okresy mniejsze niż siedem dni.

Najnowszą wersję KMPZ z tą zmianą opublikowano na http://syneloi.nazwa.pl/kmpz.html


Komentarz

Grzegorz Laskowski

2013-01-12 09:56:52

Zmieniono Artykuł Ostatni (3 stycznia 2013 roku) w następujący sposób:

ARTYKUŁ OSTATNI KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:

Przepisy Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia do czasu ukonstytuowania jej będą propozycją międzynarodowego Aktu Prawnego, do którego można przystosować pozostałe prawa mające być Aktami Prawnymi niższego rzędu od tej Konstytucji.

PUNKT 1: Artykuł ten zostanie usunięty w dniu przyjęcia Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia za prawo najwyższe Organizacji Narodów Zjednoczonych.

PUNKT2: Każda osoba może bezpłatnie kopiować i rozpowszechniać ten Akt Prawny w części lub całości oraz wykorzystać go do ulepszenia Aktów Prawnych w swoim kraju.


Najnowszą wersję KMPZ z tą zmianą opublikowano na http://www.wiecznaplaneta.pl/kmpz.html


...


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy