Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Zarządzanie kryzysem uchodźczym: sprawozdanie Komisji

16.06.2016 Autor: Paulina Bogacz[ 0 komentarzy ]
Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans
Źródło: foter.com, autor: euranet_plus

Komisja przyjęła wczoraj drugie sprawozdanie z realizacji oświadczenia UE–Turcja. Sprawozdanie pokazuje, że w wykonywaniu postanowień oświadczenia osiągane są wprawdzie dalsze postępy, pozostają one jednak nadal kruche.

Komisja przyjęła wczoraj drugie sprawozdanie z realizacji oświadczenia UE–Turcja. Sprawozdanie pokazuje, że w wykonywaniu postanowień oświadczenia osiągane są wprawdzie dalsze postępy, pozostają one jednak nadal kruche. Dalsza skuteczność wykonywania postanowień oświadczenia zależy głownie od politycznej determinacji wszystkich zaangażowanych stron. Gwałtowny i trwały spadek liczby osób przeprawiających się nielegalnie przez Morze Egejskie z Turcji do Grecji lub tracących życie podczas takiej przeprawy jest wyrazem skuteczności dotychczasowej realizacji postanowień i dowodem na to, że można przerwać działalność sieci przemytu ludzi. Państwa członkowskie również zwiększyły swoje wysiłki w zakresie przesiedleń – oferując w zamian legalne i bezpieczne sposoby migracji. Kontynuowano działania w zakresie operacji powrotowych. Wszystkie państwa członkowskie przekazały swoje poświadczenia dotyczące wkładu finansowego na rzecz Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, dzięki czemu możliwa będzie szybsza wypłata pochodzących z niego środków. Do końca lata uchodźcy odczują pozytywne skutki wykorzystania kwoty 1 mld euro. Od opublikowania w dniu 4 maja trzeciego sprawozdania z postępów w realizacji tureckiego planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego poczyniono dalsze postępy na drodze do zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Turcji.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział: Realizacja postanowień oświadczenia UE–Turcja przynosi efekty: migranci widzą, że nie warto narażać życia na łodziach przemytników, a my jesteśmy na dobrej drodze, by do końca lata rozdysponować kwotę 1 mld euro w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców. Nie możemy jednak siedzieć z założonymi rękami. Musimy w pełni wprowadzić w życie wszystkie elementy oświadczenia. Musimy przyspieszyć przesiedlenia i zwiększyć zdolności Grecji do rozwiązania sytuacji humanitarnej oraz rozpatrywania wniosków o azyl zgodnie z prawem unijnym. Władze tureckie muszą też dokończyć realizację planu liberalizacji reżimu wizowego.

Mimo kruchości osiągniętego dotychczas sukcesu, z przedstawionego wczoraj sprawozdania wynika, że realizacja unijno-tureckiego oświadczenia nadal przynosi konkretne rezultaty, a wspólne działania władz greckich i tureckich, Komisji, państw członkowskich oraz unijnych agencji zapewniają wcielanie w życie jego postanowień:
  • Znaczne zmniejszenie liczby nielegalnych przepraw: W tygodniach poprzedzających wykonywanie postanowień oświadczenia przez Morze Egejskie na wyspy greckie przeprawiało się codziennie około 1 740 migrantów. Tymczasem w maju średnia liczba nielegalnych przepraw wyniosła 47.
  • Powrót nielegalnych migrantów z Grecji do Turcji: Od złożenia w dniu 20 kwietnia pierwszego sprawozdania kolejna grupa 462 nielegalnych migrantów, którzy nie złożyli wniosku o azyl, w tym 31 Syryjczyków, została jak dotąd zawrócona z Grecji do Turcji zgodnie z przepisami unijnymi i międzynarodowymi oraz przy pełnym poszanowaniu zasady non-refoulement.
  • System przesiedleń „jeden za jednego” z Turcji do UE: Osiągnięto znaczne postępy w tworzeniu ram operacyjnych dla przesiedleń z Turcji do UE, których celem jest zarówno złagodzenie sytuacji w Turcji, jak również wypełnienie przez UE zobowiązania do zapewnienia ofiarom kryzysu syryjskiego legalnych dróg wjazdu na terytorium Unii i wysłanie jasnego sygnału uchodźcom syryjskim w Turcji, że istnieje legalny sposób i nie trzeba ryzykować niebezpiecznej nielegalnej przeprawy. Do chwili obecnej zgodnie z zasadą „jeden za jednego” z Turcji do UE przesiedlono łącznie 511 Syryjczyków (w tym 408 od czasu pierwszego sprawozdania z postępów) i liczba ta znacznie przewyższa liczbę powrotów z Grecji do Turcji. Zespół ds. przesiedlania uchodźców powołany przez Komisję przy delegaturze UE w Ankarze koordynuje i wspiera prowadzone w państwach członkowskich działania. Współpracuje także z władzami tureckimi, Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i Międzynarodową Organizacją ds. Migracji.
  • Liberalizacja przepisów wizowych: 4 maja Komisja opublikowała swoje trzecie sprawozdanie z postępów w realizacji tureckiego planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego i zaproponowała zniesienie wymogów wizowych dla obywateli Turcji, przy założeniu, że władze tureckie będą przestrzegać – w trybie pilnym – siedmiu nieuwzględnianych jeszcze wskaźników, do czego zobowiązały się 18 marca 2016 r. Od 4 maja poczyniono dalsze postępy, zwłaszcza dzięki wejściu w życie umowy o readmisji między UE a Turcją, która wymaga jeszcze ostatecznej decyzji o faktycznym stosowaniu. Komisja będzie nadal wspierać Turcję w jej działaniach potrzebnych wciąż do wypełnienia pozostałych kryteriów i zachęca jej władze do jak najszybszego zastosowania odpowiednich środków, które umożliwią UE zniesienie wymogów wizowych dla obywateli tego państwa.
  • Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji: UE udzieliła dalszego wsparcia finansowego w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji na potrzeby wspierania uchodźców i społeczności przyjmujących w Turcji. Przyspieszono też prace w zakresie programowania i przygotowywania projektów. Do tej pory w ramach unijnego budżetu przydzielono 150 mln euro, z czego około 105 mln wydatkowano głównie na pokrycie kosztów wyżywienia, opieki zdrowotnej, zakwaterowania i dostępu do edukacji. Oprócz 1 mld euro pochodzącego z budżetu UE wszystkie państwa członkowskie przekazały już swoje poświadczenia dotyczące wkładu finansowego na kwotę 2 mld euro zapowiedzianą na lata 2016–2017. Komisja uczyni wszystko, co w jej mocy, aby przyspieszyć wypłatę środków z instrumentu, w ścisłej współpracy z władzami tureckimi, i przeznaczy te środki na zaspokojenie potrzeb humanitarnych i inną pomoc. Do końca lata zrealizowane zostaną zobowiązania na kwotę 1 mld euro.
  • Modernizacja unii celnej: Komisja czyni postępy w przygotowywaniu oceny skutków; niedawno zakończono też konsultacje publiczne. Oczekuje się, że następnie zostanie opracowany projekt wytycznych negocjacyjnych do przyjęcia przez Komisję w 4. kwartale 2016 r., po czym projekt ten zostanie przedstawiony Radzie.
  • Proces akcesyjny: 29 kwietnia Komisja przedłożyła Radzie projekt wspólnego stanowiska w sprawie rozdziału 33 (przepisy finansowe i budżetowe), umożliwiając Radzie podjęcie decyzji w sprawie otwarcia tego rozdziału do końca czerwca. Ponadto w przyśpieszonym tempie prowadzone są prace przygotowawcze, dzięki którym możliwe będą postępy w zakresie pięciu rozdziałów, bez uszczerbku dla stanowisk państw członkowskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakończono prace przygotowawcze w dziedzinie energii (rozdział 15). Komisja zakończy prace nad dokumentami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych do końca czerwca, 2 maja br. sfinalizowała zaś wspólne stanowisko na temat edukacji i kultury. Zaktualizowane sprawozdanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z przeglądu polityki zagranicznej oraz polityki bezpieczeństwa i obrony zostało ogłoszone 20 maja.
  • Sytuacja humanitarna na terenie Syrii: UE i Turcja nadal przeznaczały znaczne środki na pomoc humanitarną w Syrii i współpracowały w celu propagowania pełnego i nieograniczonego dostępu do niej na terytorium Syrii. UE będzie nadal świadczyć pomoc humanitarną mieszkańcom Syrii. Początkową kwotę 140 mln euro Unia przeznaczyła na działania ratujące życie w 2016 r., z czego prawie połowa została już rozdysponowana.
Komisja uważa, że w kolejnej fazie realizacji należy pilnie zwrócić uwagę na Grecję, aby zwiększyć jej zdolności do rozpatrywania wniosków o azyl i odwołań w sposób zindywidualizowany i jak najbardziej terminowy, tak aby zapewnić powroty i readmisje, zwłaszcza za pomocą wcielania w życie koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego. Przy skoordynowanym wsparciu UE i państw członkowskich Grecja powinna także zwiększyć zdolność przyjmowania na wyspach i poprawić bieżące zarządzanie i koordynację hotspotów. Aby znacząco zwiększyć liczbę przesiedleń, państwa członkowskie powinny przyjąć za podstawę działań dotychczas osiągnięte rezultaty. Jednocześnie Turcja musi jak najszybciej podjąć niezbędne działania w celu spełnienia pozostałych kryteriów liberalizacji reżimu wizowego, aby umożliwić UE zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli tureckich.

Komisja przedstawi swoje trzecie sprawozdanie z realizacji postanowień oświadczenia UE–Turcja we wrześniu 2016 r.

KontekstZgodnie z postanowieniami oświadczenia UE–Turcja od dnia 18 marca 2016 r. należy zawracać do Turcji wszystkich nowych nielegalnych migrantów oraz osoby ubiegające się o azyl, które przybywają na wyspy greckie z Turcji i których wnioski zostały uznane za niedopuszczalne. Ten tymczasowy i wyjątkowy środek ma położyć kres cierpieniom wielu ludzi oraz wysłać wyraźny sygnał, że nie warto korzystać z tras oferowanych przez przemytników.

W myśl oświadczenia Unia Europejska przesiedli jednego obywatela Syrii z Turcji do UE w zamian za każdego obywatela syryjskiego odesłanego z wysp greckich do Turcji. W ramach obecnych zobowiązań priorytet przyznaje się migrantom, którzy wcześniej nie dostali się ani nie próbowali dostać się nielegalnie na terytorium UE.

Wykonywanie postanowień oświadczenia wymaga ogromnych wysiłków operacyjnych wszystkich zaangażowanych podmiotów, a po stronie UE przede wszystkim Grecji. Za realizację porozumienia odpowiedzialne są władze Grecji i Turcji. Muszą one wykonać działania prawne i operacyjne oraz zagwarantować przestrzeganie prawa unijnego i międzynarodowego na każdym z etapów tego procesu. Komisja ściśle współpracuje z tymi władzami, aby ulepszyć rozwiązania praktyczne, logistyczne i kadrowe i zagwarantować sprawną organizację powrotów. Komisja służy Grecji pomocą poprzez doradztwo, wiedzę fachową i środki z unijnego budżetu. Przewodniczący Jean-Claude Juncker wyznaczył unijnego koordynatora oraz wzmocnił obecny już w Grecji zespół pracowników Komisji. Unijny koordynator odpowiada za koordynację wsparcia udzielanego greckim władzom przez Komisję, agencje unijne i państwa członkowskie, a także za koordynację działań państw członkowskich na rzecz wdrożenia programu przesiedlania z Turcji.

...

Odsłon: 3025 | ranking >>


Komentarze Dodaj komentarz

Artykuł Zarządzanie kryzysem uchodźczym: sprawozdanie Komisji nie został jeszcze skomentowany - bądź pierwszy!


Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Paulina Bogacz Paulina Bogacz Redaktor TwojaEuropa.pl
Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Operator wózka widłowego (k/m) - Niemcy 22.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Bad Sobernheim

Pracownik działu wysyłki (k/m) - Niemcy 13.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: okolice Halle an der Salle

Komisjoner/Pracownik magazynu (k/m) - Niemcy 07.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Bydgoszcz

Praca na ferie dla studentów i uczniów - Niemcy 13.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Haren(Ems)/Wietze

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

W centrum Polski głośno o biotechnologii W centrum Polski głośno o biotechnologii ruoSTnEFQ: SjmXYRoW

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... TsyvDknmHOf: bVoyTUsFv

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa... RpWHFEimB: QSOUPuRb

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... zcKEJrTxj: bKJcnlhaSUryxME

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy