Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Rusza trzecia edycja konkursu „Tłumacze na start”

04.10.2015 Autor: Paulina Bogacz[ 1 komentarz ]
Rusza trzecia edycja konkursu „Tłumacze na start”

Rusza trzecia edycja konkursu „Tłumacze na start”
Źródło: Skrivanek Sp. z o.o. – szkoła językowa i agencja tłumaczeń

Już w październiku rozpocznie się trzecia edycja konkursu dla młodych tłumaczy zorganizowanego przez szkołę językową i agencję tłumaczeń Skrivanek.

Tegoroczną edycję patronatem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki.

Konkurs skierowany jest do studentów filologii i lingwistyki, którzy chcą związać swoją przyszłość z językiem angielskim. Celem konkursu jest pokazanie warsztatu pracy tłumacza, zapoznanie ze specyfiką przekładów biznesowych i – przede wszystkim – ułatwienie rozpoczęcia kariery w zawodzie tłumacza.

Pierwszy etap konkursu przebiega na uczelniach partnerskich. Otrzymują one od organizatora niezbędne materiały, czyli teksty do tłumaczenia dla studentów i regulamin konkursu. Studenci mają za zadanie przetłumaczyć tekst z języka angielskiego na język polski. Wykładowcy uczelni sprawdzają tłumaczenia studentów i typują najlepszych autorów do drugiego etapu (1-3 osoby). Zwycięzcy pierwszego etapu spotkają się podczas finału, który odbędzie się 20 listopada w Warszawie. Bez użycia słowników i internetu będą musieli przetłumaczyć tekst z języka angielskiego na polski. Ich prace zostaną sprawdzone przez dwóch doświadczonych tłumaczy, ekspertów Skrivanka, którzy wybiorą 5 najlepszych prac.

W tegorocznej edycji można zdobyć wiele atrakcyjnych nagród, między innymi:
  • 3-miesięczne płatne praktyki zawodowe w agencji Skrivanek (ich charakter jest zdalny – uczestnicy otrzymują realne zlecenia, nad którymi pracują wraz z opiekunem praktyk; praktykanci, którzy się sprawdzą, będą mogli podjąć długoterminową współpracę z firmą);
  • roczny kurs językowy na platformie e-learningowej Rosetta Stone Advantage (kurs nastawiony jest na rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych);
  • roczną licencję SDL Trados Studio 2015 Student Edition oraz certyfikowane szkolenie online SDL Trados Studio 2015 ufundowane przez firmę Localize.pl – autoryzowanego dystrybutora SDL Trados w Polsce;
  • warsztat metodyczny: Teaching & learning English as a life skill oraz materiały dydaktyczne ufundowane przez firmę Macmillan Polska Sp. z o.o.
Z każdym rokiem konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2014 r. do udziału w konkursie zgłosiło się ponad 170 osób, z których ponad 30 zakwalifikowało się do finału. Byli to studenci z dwunastu uczelni wyższych z całej Polski.

W tym roku do konkursu do tej pory zgłosiło się 21 uczelni wyższych: SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Politechnika Śląska, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie oraz Uniwersytet w Białymstoku.

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego został Partnerem Strategicznym i jednocześnie Gospodarzem Etapu Finałowego. Ponadto konkurs wspierają jako partnerzy: Localize.pl, MacMillan Polska, Wolters Kluwer, Parlament Studentów RP, AEGEE Warszawa, Stowarzyszenie Europa i My, Instytut Kultury Miejskiej, Fundacja Science Point, Integracja Przedsiębiorczość Edukacja, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Lublinie.

Wsparcie medialne zapewnia 24 patronów medialnych.

***

Poniżej prezentujemy regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Tłumacze na start!” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród jest Skrivanek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Organizator”), ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, NIP: 634-22-45-400, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000024886 o kapitale zakładowym w wysokości 150 040 zł.
3. Regulamin konkursu zostanie udostępniony w Internecie, na stronie www.skrivanek.pl oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie biorą udział Partnerzy i Uczestnicy.
2. Partnerem Konkursu („Partner”) może zostać uczelnia wyższa, z siedzibą na terenie Polski, która oferuje studia na kierunku: filologia angielska, lub pokrewnym, i która prześle Organizatorowi kartę zgłoszeniową i wyrazi zgodę na udział w zaproponowanej procedurze konkursowej.
3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która znajduje się na liście studentów uczelni – Partnera, studiująca na kierunku filologia angielska lub pokrewnym, oraz:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) w okresie od 01.09.2015 do 30.10.2015 prześle Organizatorowi (za pośrednictwem uczelni – Partnera) prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową;
4. Partner Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie logotypu uczelni na stronie www promującej konkurs, na profilu Facebook Organizatora, jak i we wszystkich innych materiałach promocyjnych Konkursu.

§ 3
PROCEDURA KONKURSOWA


1. Procedura konkursowa składa się z następujących etapów:
a) Pierwszy etap odbywa się na Uczelni Partnera. Placówka otrzymuje drogą mailową materiały od Organizatora: teksty w języku angielskim do tłumaczenia dla uczestników, regulamin konkursu oraz elektroniczne lub wydrukowane materiały promocyjne. Partner odpowiada za umieszczenia informacji o Konkursie na Uczelni (gabloty i/lub strona www Uczelni). W dniach 15-30.10.2015 Uczestnicy wykonują tłumaczenia I etapu, sposób organizacji tego etapu zależy od Koordynatora z ramienia Uczelni. Następnie Partner typuje autorów najlepszych tłumaczeń do drugiego etapu (1-3 osoby). Lista laureatów I etapu, wraz z ich tłumaczeniami powinna trafić do Organizatora do dnia 10.11.2015 pocztą lub e-mailem.
b) Drugi etap odbywa się w Warszawie w dniu 20.11.2015. Uczestnicy w trakcie wyznaczonego czasu mają za zadanie przetłumaczyć z języka angielskiego na język polski tekst o tematyce biznesowej, o objętości około 1 strony A4, bez możliwości korzystania z pomocy takich jak: dostęp do Internetu, słowniki itp.
c) Tłumaczenia uczestników II etapu Konkursu zostaną sprawdzone i ocenione przez ekspertów Organizatora bezpośrednio po ich wykonaniu. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia (20.11.2015 r.) w godzinach popołudniowych.
2. W przypadku dużej ilości zgłoszonych Partnerów oraz Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji procedury konkursowej z zakresie dat poszczególnych wydarzeń konkursowych oraz do wprowadzenia dodatkowego, trzeciego etapu Konkursu.

§ 4
NAGRODY I KRYTERIA WYBORU ZWYCIĘZCY


1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Nagroda główna: płatne praktyki zawodowe w dziale tłumaczeń firmy Organizatora – dla 5 osób. Praktyki rozpoczynają się szkoleniem wprowadzającym na miejscu w siedzibie/oddziale Organizatora (opcjonalnie). W tym czasie praktykanci mogą poznać strukturę i sposób pracy firmy tłumaczeniowej. Następnie odbywają się 3-miesięczne praktyki zdalne, w trakcie których praktykanci zapoznają się z obsługą oprogramowania wspomagającego tłumaczenie: Across, oraz otrzymują realne zlecenia tłumaczeniowe, które podlegają weryfikacji pracowników Organizatora. Termin wykorzystania nagrody należy ustalić z Organizatorem.
b) Nagroda ufundowana przez Partnera Konkursu, firmę Macmillan Polska: zestaw przydatnych tłumaczom pomocy w postaci słowników: Collocation Dictionary (słownik kolokacji angielskich) oraz Study Dictionary (słownik terminów przyrodniczo-naukowych) dla 5 najlepszych finalistów II etapu Konkursu.
c) Nagroda ufundowana przez Partnera Konkursu, Autoryzowanego dystrybutora SDL Trados w Polsce: roczna licencja SDL Trados Studio 2015 Student Edition - oraz certyfikowane szkolenie online SDL Trados Studio 2015 ufundowane przez firmę Localize.pl.
d) Nagroda ufundowana przez Partnera Konkursu, firmę Macmillan Polska: warsztat metodyczny: Teaching & learning English as a life skill.
e) Nagroda dodatkowa: roczny kurs językowy na platformie e-learningowej: Rosetta Stone Advantage (dawna nazwa: Tell Me More). Platforma umożliwia naukę wybranego języka obcego online. Termin wykorzystania nagrody należy uzgodnić z Organizatorem.
2. Zwycięzców wyłoni Komisja złożona z ekspertów Organizatora wybierając spośród prac II etapu autorów najlepszych tłumaczeń.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych oraz wyróżnień, także we współpracy z innymi podmiotami komercyjnymi i/lub Mecenasami Konkursu.
§ 5
PARTNERZY MERYTORYCZNI KOKURSU


1. Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2. Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
4. SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny w Warszawie
5. Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski
6. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
7. Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski
8. Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
9. Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Uniwersytet Jagielloński
10. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
13. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
14. Kolegium Języków Obcych, Politechnika Śląska
15. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
16. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Lista jest niepełna i będzie uzupełniana.

§ 6
PARTNER STRATEGICZNY I GOSPODARZ ETAPU FINAŁOWEGO


Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski

§ 7
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1. Warunkiem udziału w II etapie Konkursu jest podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej oraz numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Partnerzy oraz Uczestnicy wyrażają także zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na zmianę warunków uczestnictwa w Konkursie w trakcie jego trwania. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian przedmiotów nagród oraz ilości nagrodzonych osób. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.skrivanek.pl....

Odsłon: 3179 | ranking >>


Komentarze: 1 Dodaj komentarz

Komentarze do artykułu Rusza trzecia edycja konkursu „Tłumacze na start”:

Komentarz

Isabella Obrien | Pasjonują mnie wiersze i projektowanie

2015-12-18, 14:29

No tak, ale to dotyczy głównie studentów filologii. Reszta musi się obejść smakiem.Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Paulina Bogacz Paulina Bogacz Redaktor TwojaEuropa.pl
Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Komisjoner (k/m) - Burgwedel - Niemcy 13.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Burgwedel

Pracownik produkcji (k/m) bez znajomości języka - Również dla par! 26.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Haren(Ems) / Wietze

Komisjoner/Pracownik magazynu (k/m) - okolice Berlina - bez znajomości języka! 13.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: okolice Berlina

Komisjoner/Pracownik magazynu (k/m) - Niemcy 07.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Bydgoszcz

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

W centrum Polski głośno o biotechnologii W centrum Polski głośno o biotechnologii ruoSTnEFQ: SjmXYRoW

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... TsyvDknmHOf: bVoyTUsFv

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa... RpWHFEimB: QSOUPuRb

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... zcKEJrTxj: bKJcnlhaSUryxME

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy