Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Ruszyły konsultacje największego programu w nowej perspektywie 2014-2020

29.08.2013 Autor: Paulina Bogacz[ 0 komentarzy ]
Minister rozwoju regionalnego - Elżbieta Bieńkowska

Minister rozwoju regionalnego - Elżbieta Bieńkowska
Źródło: commons.wikimedia.org, autor: Adam Nurkiewicz

24,158 mld euro, czyli ponad 100 mld zł zostanie przeznaczone w najbliższych latach m.in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę.

Projekt Umowy Partnerstwa, wyznaczający główne kierunki wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014 - 2020, zakłada realizację krajowego programu operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego. Unijne środki z programu przeznaczone zostaną również na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Na tego rodzaju inwestycje przewidziane jest 24,158 mld euro, czyli ponad 100 mld zł. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podobnie jak jego poprzednik POIiŚ 2007-2013, ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności.

1.Główny cel Programu


Głównym celem POIiŚ 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zaproponowany cel główny wynika z jednego z priorytetów strategii Europa 2020. Dlatego w porównaniu do obecnie realizowanego POIiŚ 2007-2013, w nowym programie zostanie położony większy nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Dzięki zachowanej w ten sposób spójności i równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz
wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia unijnej strategii.


2. Kto będzie mógł się ubiegać o wsparcie?


Beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą zarówno podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

a.Transport
 • transport miejski – jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia, zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu, przewoźnicy świadczący usługi transportu pasażerskiego,
 • transport kolejowy – zarządcy infrastruktury kolejowej (w tym dworcowej) oraz przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych,
 • transport drogowy – zarządca krajowej infrastruktury drogowej (GDDKiA),
 • transport lotniczy – podmioty zarządzające portami lotniczymi leżącymi w sieci TEN-T, krajowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną (PAŻP),
 • transport wodny śródlądowy – organy administracji właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz żeglugi na śródlądowych drogach wodnych (RZGW, urzędy żeglugi śródlądowej),
 • transport morski – zarządy portów, urzędy morskie, zarządcy kolejowej lub drogowej infrastruktury dostępu do portów morskich,
 • poprawa bezpieczeństwa w ww. gałęziach transportu – służby ratownicze (ratownictwo techniczne) oraz organy administracji i instytuty badawcze działające w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego;
b. Energetyka
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
 • organy administracji publicznej oraz podległe jej organy, organizacje pozarządowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe,
 • przedsiębiorstwa energetyczne, prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego,
 • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej;
c. Środowisko
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
 • administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe, jednostki naukowe,
 • przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami;
d. Zdrowie
 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego,
 • szpitale ponadregionalne, instytuty badawcze uczestniczące w systemie ochrony zdrowia,
 • przedsiębiorcy powstali z przekształcenia ww. podmiotów leczniczych;
e. Kultura
 • instytucje kultury, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO,
 • partnerstwa projektowe zawiązane przez uprawnionych beneficjentów.

3. Ile środków unijnych będzie dostępnych i na jakie inwestycje?


PRIORYTET I (Fundusz Spójności)
Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej:
 • produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz;
 • poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym;
 • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia
Środki: 1 263 mln euro
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki

PRIORYTET II (FS)
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:
 • rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym do ich termicznego przetwarzania);
 • ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego (np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych);
 • dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi.
Środki: 3 458 mln euro
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska

PRIORYTET III (FS)
Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej:
 • rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń kolejowych poza tą siecią oraz w aglomeracjach;
 • niskoemisyjny transport miejski, transport śródlądowy, morski i intermodalny;
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.
Środki: 14 688 mln euro
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

PRIORYTET IV (FS)
Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej:
 • poprawa przepustowości infrastruktury drogowej (w tym obwodnice, trasy wylotowe)
Środki: 2 905 mln euro
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

PRIORYTET V (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego:
 • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej, np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej.
Środki: 642 mln euro
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki

PRIORYTET VI (EFRR)
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego:
 • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, czy też szkół artystycznych.
Środki: 400 mln euro
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PRIORYTET VII (EFRR)
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia:
 • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem;
 • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego, np. wsparcie szpitalnych oddziałów ratunkowych, lotnisk, lądowisk i baz lotniczego pogotowia ratunkowego.
Środki: 500 mln euro
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia

PRIORYTET VIII (FS)
Pomoc techniczna:
 • pomoc techniczna dla instytucji realizujących program oraz największych beneficjentów.
Środki: 300 mln euro

4.Konsultacje POIiŚ 2014-2020


Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją POIiŚ 2014-2020.

Udział w spotkaniach jest bez płatny. Planowany terminarz spotkań przedstawia się następująco:
 • 28 sierpnia 2013 r. w Warszawie
 • 18 września 2013 r. w Poznaniu
 • 4 października 2013 r. w Krakowie
 • 21 października 2013 r. w Łodzi
Źródło: www.mrr.gov.pl

...

Odsłon: 4279 | ranking >>


Komentarze Dodaj komentarz

Artykuł Ruszyły konsultacje największego programu w nowej perspektywie 2014-2020 nie został jeszcze skomentowany - bądź pierwszy!


Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Paulina Bogacz Paulina Bogacz Redaktor TwojaEuropa.pl
Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy 30.10.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Bad Wildbad

Sprzątanie (k/m) - Praca od zaraz! 08.10.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Lingen/Meppen/Haren

Pielęgniarka 04.10.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Schwerin

Operator wózka widłowego (K/M) w 06536 Südharz 23.10.2020 Kraj: Niemcy

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi regulacjami... WHO będzie debatować nad dokładniejszymi regulacjami... ArQGjvFP: EakJyUcLgqeBSz

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa... QBRfkwdbHMyDOim: NTamhvjGzIQdZ

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... dUClvtXuJyf: yLGHwPZk

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... xaTXMZgRFBdnkY: lfKGDypV

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy