Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Dagpenger, czyli zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

02.01.2013 Autor: Patrycja Pożycka[ 1 komentarz ]
Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii - państwo pomaga podczas poszukiwania pracy również obcokrajowcom

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii - państwo pomaga podczas poszukiwania pracy również obcokrajowcom
Źródło: Flickr, autor: Tax Credits

Polish Connection - wsparcie i doradztwo przy formalnościach związanych z uzyskaniem zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii

Polish Connection - wsparcie i doradztwo przy formalnościach związanych z uzyskaniem zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii
Źródło: PolishConnection.no

Utrata pracy jest trudnym wyzwaniem zarówno dla rodowitych Norwegów, jak i dla obcokrajowców pracujących w tym kraju. Norweskie państwo przewidziało zatem zapewnienie im dochodu na okres poszukiwania pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii (norw. dagpenger under arbeidsløshet) ma za zadanie częściowo zastąpić utracony zarobek z pracy oraz stymulować do poszukiwania i utrzymania pracy. Zasady jego przyznawania są zbliżone dla rodowitych Norwegów, rezydentów norweskich oraz obcokrajowców pracujących w Norwegii tymczasowo. Szczególnym przypadkiem przyznawania zasiłku jest udzielenie go pracownikom rotacyjnym (np. Polakom pracującym w branży stoczniowej w rotacjach), wysłanym na tzw. permittering. Ten ostatni przypadek jest bardzo szeroko rozpowszechniony i ma najczęstsze zastosowanie wśród Polaków pracujących w Norwegii.

Regulacje dla obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Obywatele krajów EOG, którzy pracowali i stracili pracę w Norwegii mogą ubiegać się o zasiłek. Dana osoba musi udokumentować, że pracowała w Norwegii i musi spełniać wszystkie warunki niezbędne do otrzymania norweskiego zasiłku dla bezrobotnych.
Ewentualne prawa uzyskane w innym kraju UE/EOG mogą być aktualne przy rozważaniu warunku dotyczącego dolnej granicy zarobków, jak również przy wyliczaniu wysokości zasiłku. Ważne jest aby uzyskane prawa dawały również prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii i były potwierdzone za pomocą europejskich formularzy E301 / PDU1. Należy dodać, że wszyscy obywatele EOG mają prawo do pobytu w Norwegii przez okres do sześciu miesięcy podczas poszukiwania pracy w Norwegii.

Urzędem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków, nadzorowanie procedur i wypłacanie zasiłku jest norweski Urząd pracy i polityki socjalnej (NAV).

Warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii


Główne warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych:
 • redukcja czasu pracy o co najmniej 50%,
 • wypracowanie wymaganego dochodu z ostatniego zakończonego roku kalendarzowego lub z ostatnich zakończonych 3 lat kalendarzowych, gdzie wymagany dochód brutto wynosi co najmniej 1,5 stawki G (stawka G z maja 2012 wynosi 81 122 NOK) za ostatni zakończony rok kalendarzowy lub trzykrotność stawki G, jeśli pod uwagę brana jest suma dochodów z ostatnich trzech lat pracy,
 • należy być osobą rzeczywiście poszukującą pracy,
 • należy być zarejestrowanym jako osoba poszukująca pracy w systemie NAV i przesyłać co 2 tygodnie karty meldunkowe informujące o aktualnej sytuacji życiowej,
 • należy przebywać w Norwegii (nie dotyczy zagranicznych pracowników przygranicznych i rotacyjnych na permitteringu, o którym informacje w dalszej części artykułu),
 • nie można być uczniem szkoły lub studentem.

Prawo do zasiłku przysługuje również w przypadku:
 • tymczasowego zwolnienia przez pracodawcę całkowicie lub częściowo (tzw. permittering, o którym więcej informacji w dalszej części artykułu),
 • założenia własnej działalności gospodarczej (np. zatrudnienia się we własnej spółce z o.o. - norweskim aksjeselskap – AS) ,
 • bezrobocia z powodu upadłości.

Procedura ubiegania się o dagpenger


Najważniejszym aspektem jest zarejestrowanie się jako osoba poszukująca pracy (norw. arbeidssøker) na stronie www.nav.no lub stawiając się osobiście w swoim lokalnym oddziale NAV. Rejestracja oznacza m.in. zamieszczenie swego elektronicznego CV oraz aktywację statusu „osoba poszukująca pracy”. Za pomocą swojego profilu na www.nav.no można wysyłać karty meldunkowe (norw. meldekort), w których zawarte informacje stanowią podstawę do wypłaty zasiłku. Każda przesłana karta meldunkowa zawiera informacje o tym, czy nadal się chce być zarejestrowanym jako poszukujący pracy i czy się pracowało w danym okresie, ewentualnie ile godzin przepracowało się w przeciągu tych 14 dni, których dotyczy dana karta. Należy również wypełnić rubryki dotyczące choroby, urlopu, szkolenia itp. jeżeli dotyczy to wysyłającego. Karty meldunkowe muszą być wypełnione dokładnie i przesłane terminowo.

Aby uzyskać zasiłek, nie wystarczy tylko się zarejestrować w systemie i wysyłać karty meldunkowe. Należy również złożyć w NAV podanie o przyznanie zasiłku wraz z wymaganymi dokumentami. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, NAV będzie wypłacał świadczenie zgodnie z przesłanymi kartami meldunkowymi (wypłata następuje w sześć do dwunastu dni po wysłaniu karty).

Wysokość zasiłku


Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii wynosi przeciętnie 62,4 procent dawniejszego dochodu brutto. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych oblicza się w oparciu o osobistą podstawę obliczenia zasiłku. Podstawa obliczenia zasiłku dla bezrobotnych obejmuje zarobek z pracy i ewentualne świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych (np. wcześniej pobierany zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek w trakcie urlopu ojcowskiego itp.).

Dodatki


Jeżeli na osobie starającej się o zasiłek spoczywa obowiązek alimentacyjny lub ma ona na utrzymaniu dzieci w wieku poniżej 18 lat, otrzyma dodatek wynoszący 17 koron dziennie na każde dziecko. Jeżeli oboje rodzice pobierają zasiłek dla bezrobotnych, dodatek na dziecko będzie wypłacany tylko jednemu z rodziców.

Długość okresu pobierania zasiłku


Długość okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych zależy od wysokości zarobków z pracy uzyskanych przez zainteresowanego w poprzednim roku kalendarzowym, lub przeciętnej wysokości jego zarobków w 3 ostatnich latach kalendarzowych przed złożeniem przez wniosku o zasiłek:
 • 104 tygodni przy zarobkach wynoszących co najmniej kr 164 244 (tj. co najmniej 2 razy wyższych od podstawowej sumy ubezpieczenia społecznego, tzw. sumy G),
 • 52 tygodni przy zarobkach niższych niż kr 164 244 (2 razy podstawowa suma ubezpieczenia społecznego, czyli stawka G), ale wyższych niż kr 82 122 (stawka G.),
 • 30 tygodni będąc na permitteringu u jednego pracodawcy na przestrzeni 18 miesięcy (uwaga: jeśli pracownik zmieni miejsce pracy i zostanie wysłany na permittering przez nowego pracodawcę, wówczas może znowu być na zasiłku do 30 tygodni w ciągu 18 miesięcy itd.).

Czasowe przeniesienie zasiłku z Norwegii do innego kraju EOG


Istnieje możliwość przeniesienia dagpenger z Norwegii do innego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. do Polski). Jeśli osoba pobierająca zasiłek zamierza szukać pracy w Polsce i chciałaby przenieść świadczenie z Norwegii do Polski, musi ona wypełnić podanie o wydanie zaświadczenia E-303 i przedłożyć je w NAV. Czas pobierania norweskiego zasiłku w innym kraju niż Norwegia może trwać maksymalnie do 3 miesięcy. Podanie o wydanie E-303 należy wypełnić i wysłać minimum 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. Dokumenty składające się na to zaświadczenie zostają przysłane do petenta na tydzień przed opuszczeniem Norwegii (wcześniejszy wyjazd bez tej dokumentacji może skutkować utratą zasiłku). Po przyjeździe do Polski zainteresowany dostarcza zaświadczenie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Po wydaniu decyzji świadczenie norweskie jest wypłacane w złotówkach. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie uda się znaleźć pracy i dana osoba chciałaby kontynuować pobieranie zasiłku w Norwegii, musi się ponownie stawić w NAV, gdyż po tym czasie traci się prawo do zasiłku.

Permittering, czyli tymczasowy urlop podczas przestoju w pracy


Permitteringiem nazywamy przymusowy, tymczasowy urlop podczas przestoju w pracy. Ma on miejsce wówczas, gdy pracodawca podejmuje decyzję o tymczasowym zwolnieniu pracownika z obowiązku wykonywania pracy na jego rzecz. Sytuacja ta występuje w przypadku, gdy firma jest zmuszona ograniczyć lub czasowo wstrzymać swoją działalność z powodów będących poza jej kontrolą. Do takich powodów należy np. znaczący i nieprzewidziany spadek liczby zamówień (zjawisko powszechne w branży stoczniowej).

Ważnym aspektem permitteringu jest to, że w czasie jego trwania wciąż istnieje stosunek pracy, umowa o pracę jest nadal aktualna, a obie strony (pracodawca i pracownik) mają obowiązki wobec siebie. Oznacza to, że okres trwania permitteringu wlicza się do okresu zatrudnienia, a pracownik musi dochować lojalności względem pracodawcy.

Pracownik może zostać zwolniony z obowiązków w stopniu całkowitym (100%) lub częściowym (np. 50%, 70% itd.). Stopień redukcji wymiaru czasu pracy jest zależny od stopnia ograniczenia działalności firmy.

Pracownik ma prawo do starania się o zasiłek dla bezrobotnych będąc na permitteringu, przy redukcji czasu pracy o co najmniej 50%. Poza tym musi spełniać wszystkie pozostałe warunki uzyskania zasiłku, które zostały wyszczególnione wcześniej w artykule, te dotyczące wypracowanego dochodu, rejestracji w systemie, wysyłania kart meldunkowych itd.
Uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych na permitteringu różni się w zasadzie tylko kilkoma aspektami względem uzyskania tego świadczenia w typowy sposób (czyli np. jako następstwo wypowiedzenia, czy wygaśnięcia umowy). Należą do nich m.in.:
 • niezakończenie stosunku pracy przy permitteringu,
 • obowiązek wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia za 10 pierwszych dni roboczych od momentu wysłania na permittering, przy redukcji czasu pracy całkowitym (100%) lub co najmniej o 40%.
Najważniejszą jednak różnicą między zasiłkiem w standardowych okolicznościach, a zasiłkiem wypłacanym w czasie trwania permitteringu jest to, że pracownik na permitteringu ma możliwość pobierania świadczenia w swoim kraju pochodzenia i nie musi przebywać na terenie Norwegii. Jest to możliwe, jeśli jest albo tzw. pracownikiem przygranicznym, który mieszka na stałe za granicą i podróżuje do domu co najmniej raz w tygodniu lub pracownikiem rotacyjnym. Pracownicy rotacyjni są objęci takimi samymi zasadami, jak pracownicy przygraniczni. Muszą oni mieszkać na stałe poza granicami Norwegii i pracować w tzw. stałych rotacjach (np. 4 tyg. pracy w Norwegii / 2 tyg. wolnego w kraju zamieszkania, 2 tyg. pracy w Norwegii / 2 tyg. wolnego w kraju pochodzenia itp.), co oznacza, że w regularnych odstępach czasowych podróżują do domu rodzinnego.

Wyjątek dotyczący pracowników rotacyjnych znajduje powszechne odzwierciedlenie w środowisku polskich pracowników stoczniowych i innych Polaków pracujących w stałych rotacjach, co daje im możliwość przebywania w Polsce i pobierania zasiłku dla bezrobotnych w razie wysłania na permittering.

W przypadku, gdy dany pracownik nie jest pracownikiem rotacyjnym / przygranicznym, wówczas musi on przebywać na terenie Norwegii by pobierać zasiłek dla bezrobotnych (nie licząc weekendów, które nie są płatne, więc w ich trakcie można przebywać poza Norwegią, oraz przeniesień zasiłków / uzgodnionych z NAV pobytów zagranicznych).

Autor: Borys Borowski/firma Polish Connection Sp. z o.o.

...

Odsłon: 27725 | ranking >>


Komentarze: 1 Dodaj komentarz

Komentarze do artykułu Dagpenger, czyli zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii:

Komentarz

Kajtekk

2015-01-14, 15:39

Na wszystkie problemy związane z norweskim fiskusem i bytem codziennym w Norwegii polecam biuro Multinor. Mają cały kompleks usług z sympatyczną obsługą klienta:) http://www.multinor.no/Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Patrycja Pożycka Patrycja Pożycka Redaktor TwojaEuropa.pl
Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Pracownik produkcji (k/m) - Dla par i singli! 23.11.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Haren(Ems) / Wietze

Pracownik ogólnobudowlany (k/m) - Niemcy 02.11.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Lingen

Pracownik produkcji (k/m) bez znajomości języka – również dla par! 09.11.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Bydgoszcz

PRACOWNIK PRODUKCJI (K/M)- BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA- RÓWNIEŻ PARY - NIEMCY 19.11.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Haren (Ems) / Wietze

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

W centrum Polski głośno o biotechnologii W centrum Polski głośno o biotechnologii ThkKjRzByNYwxVS: umCgLZBXrhD

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... DxjQGTthCcf: QpTFuVZatcghCr

Przeżył obóz pracy we Włoszech... Michal: Ja byłem w obozie Orta nova w 2001 roku zostawiłem tam wszystkie swoje rzeczy...

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa... fsPNGlUtzTuxQMc: ycbljAQrOMnSU

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy