Twoja Europa - Praca i Studia za granicą oraz Unia Europejska

Unia Europejska 2060 czyli społeczeństwo na emeryturze

03.01.2013 Autor: Piotr Stępiński[ 0 komentarzy ]
Unia Europejska 2060 - czeka nas kryzys demograficzny?

Unia Europejska 2060 - czeka nas kryzys demograficzny?
Źródło: stock.xchng, autor: bluegum

Kto z Nas zastanawia się nad tym co będzie za rok, za dwa a co mówić o tym co się wydarzy za pięćdziesiąt lat? Należy to zrobić szybko gdyż UE grozi kolejny kryzys. Tym razem demograficzny.

DzietnośćWedług prognoz Komisji Europejskiej dzietność w długoterminowej perspektywie będzie rosła we wszystkich państwach z wyjątkiem Irlandii, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii a także w Belgii, Danii oraz Finlandii gdzie już widać spadek to mimo wszystko ma pozostać stabilna. Dlatego też we wszystkich krajach dzietność ma pozostać poniżej stopy zastąpienia 2,1 w okresie do 2060 roku. Przewiduje się, że największy przyrost wskaźnika dzietności będzie odnotowany w takich krajach jak Łotwa, Węgry czy Portugalia, które w 2010 roku miały najniższy wskaźnik dzietności w Europie.

Będziemy żyli dłużejWedług danych Komisji Europejskiej w przeciągu następnych pięćdziesięciu lat struktura demograficzna Unii Europejski ulegnie przeobrażeniom.Przewidywana długość życia mężczyzn do 2060 roku wzrośnie o 7,9 lat z 76,7 w 2010 roku do 84,6 w 2060 roku. Oczekiwana długość życia w momencie urodzenia ma wzrosnąć o 6,5 lat dla kobiet, z 82,5 w 2008 roku do 89,1 w 2060 roku. Największy wzrost długości życia w chwili urodzenia zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, są przewidywane w państwach członkowskich o najniższej średniej długości życia w 2010 roku tj. Bułgarii, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier Rumunia (w przedziale od 67 do 71 lat). Biorąc pod uwagę Unię Europejską jako całość, długość życia w wieku 65 lat ma wzrosnąć o 5,2 roku dla mężczyzn i 4,9 roku dla kobiet w okresie objętym wspomnianą wcześniej prognozą.

W przeciągu pięćdziesięciu lat całkowita wielkość populacji UE według prognoz ma się nieco zwiększyć. Do 2040 roku, czyli do momentu ,,szczytu populacji” ma osiągnąć poziom 526 mln. Do 2060 roku ma nastąpić spadek o 2% osiągając 501 mln w 2010 roku do 2040 kiedy nastąpi ,,szczyt populacji” o prawie 5% do 526 mln. Następnie wystąpi stały spadek i do 2060 roku skurczy się o blisko 2%, ale mimo wszystko liczba ludności będzie wyższa niż w 2008 roku (517 mln). Spadki całkowitej populacji są przewidywane dla około połowy państw członkowskich (Bułgaria, Czechy, Niemcy, Estonii, Grecji, Łotwy, Węgier, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii oraz Słowacji. Najwyższy wzrost populacji zostanie odnotowany w Irlandii (+46%), Luksemburgu (+45%), na Cyprze (+41%). Największe spadki dotkną Bułgarii (-27%), Łotwy (-26%), Litwie (-20%) oraz Rumuni i Niemczech (-19%).

Starzejemy się...Mówiąc o wzroście populacji oraz o dłuższym życie należy zachować odpowiedni dystans. W 2010 roku osób w wieku produkcyjnym było 336 mln a w przeciągu pięćdziesięciu lat ich liczba spadnie o 13,6% do liczby 290,4 mln. W przedstawionym poniżej zestawieniu prognozowane są niebezpieczne tendencje a mianowicie rosnący odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym oraz brak wzrostu a wręcz spadek osób w przedziale wiekowym 0-14 lat. Według dostępnych danych w 2010 roku ilość osób powyżej 65 roku życia wyniosła 111,2 mln aby według prognoz za pięćdziesiąt lat osiągnąć poziom 215 mln (wzrost aż o 182,7%). Natomiast w przedziale wiekowym do 14 lat w analogicznym okresie spadnie z poziomu 78 mln do 74 mln (spadek o 6,1%). Przytoczone dane są zatrważające.

Na przestrzeni pięćdziesięciu lat odsetek populacji UE do 14 lat spadnie z poziomu 14,85% do 12,77%, w grupie ludzi w wieku produkcyjnym z 63,98% do 50,12%. Natomiast osób po 65 roku życia przybędzie o 15,94% (z 21,17% do 37,11%). W celu dobitniejszego przedstawienia problemu należy wykonać prosty rachunek matematyczny a mianowicie zestawić procentowo stosunek osób w wieku aktywności zawodowej do osób będących w przedziale wiekowym 0-14 lat oraz powyżej 65 roku życia. O ile w 2010 roku wynosił on 36,02% o tyle pod koniec prognozowanego okresu wynosi on blisko 50% (wzrost o 13,8%).

Europa świadczeniami stojąca?Postępujące starzenie się społeczeństwa, przy jednoczesnym niskim bądź ujemnym przyroście naturalnym powoduje uzasadnione pytania o wydatkowanie środków na pomoc społeczną. Z opublikowanego przez Eurostat raportu z końca listopada 2012 roku wynika, że w stosunku do 2007 roku nakłady na pomoc społeczną w Unii Europejskiej wzrosły z 26% do 29,4% w 2010 roku. Wydatki na podstawowe kategorie świadczeń (emerytury, opieka zdrowotna i rodzina) wzrosły o ok. 10 %, to wydatki na zasiłki dla bezrobotnych aż o jedną trzecią.

Względem PKB NAJWIĘCEJ na ochronę socjalną wydały w 2010 r.: Francja (33,8 %), Dania (33,3 %), Holandia (32,1 %), a także Niemcy (30,7 %), Finlandia (30,6 %), Austria i Szwecja (30,4 %).

NAJMNIEJ, poniżej 20 % swojego PKB wydały takie kraje jak: Rumunia (17,6 %), Łotwa (17,8 %), Bułgaria i Estonia (18,1 %), Słowacja (18,6 %), Polska (18,9 %), Litwa (19,1 %) oraz Malta (19,8 %).

Wydatki związane ze starzeniem się (emerytury, renty) stanowiły średnio w 2010 r. 45 %. świadczeń społecznych. W Polsce wydatki te odbiegają od średniej i stanowiły 61 proc. świadczeń, podobnie było we Włoszech i na Malcie. Najmniej względem wszystkich świadczeń wydatki związane ze starszymi osobami pochłaniają w Irlandii (23 % świadczeń), Luksemburgu (36 %) oraz w Danii (38 proc.). Wydatki na opiekę zdrowotną stanowiły średnio w 2010 r. 37 % wszystkich wydatków socjalnych w UE. Największy odsetek stanowiły w Niemczech, Irlandii, Luksemburgu i Holandii i wahały się od 48 % w Irlandii do 27 % na Cyprze. W Polsce wydatki na opiekę zdrowotną stanowiły 31,6 % świadczeń. Natomiast świadczenia rodzinne stanowiły średnio w UE w 2010 r. 8 % wszystkich świadczeń socjalnych, zasiłki na bezrobocie - 6 proc. zaś wydatki związane z mieszkalnictwem komunalnym i integracją społeczną - 4 proc. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio: 4,2 %, 2,2 % oraz 1,1 %.

Wzrost nakładów na sferę socjalną przychodzi w momencie panującego kryzysu ekonomicznego. 7 listopada 2012 roku Komisja Europejska przedstawiła jesienną prognozę gospodarczą. Dokument ten liczący blisko dwieście stron w krótkoterminowej perspektywie dla UE oraz strefy euro cechuje niepewność. W 2012 r. realny PKB ma zmniejszyć się o 0,3 % w UE i o 0,4 % w samej strefie euro. Pomimo odnotowywanych spadków dzięki zdecydowanym działaniom politycznym mającym powstrzymać kryzys oraz środkom usprawniającym funkcjonowanie unii gospodarczej sytuacja na Starym Kontynencie się stabilizuje. W 2013 roku KE spodziewa się stopniowego powrotu na drogę wzrostu. Według wyliczeń PKB ma zwiększyć się o 0,4 % w UE i o 0,1 % w strefie euro. Jednakże widoczna będzie dysproporcja między państwami członkowskimi. Niemniej jednak te z państw, które zmagały się ze znacznym spadkiem konkurencyjności, stopniowo odnotowują jej wzrost wraz z planowanymi reformami strukturalnymi ma zostać zauważalny znacznie silniejszy i stosunkowo bardziej równomiernego rozwoju gospodarczego w 2014 r. Wówczas to zgodnie z prognozami PKB wzrośnie o 1,6 % w UE i o 1,4 % w strefie euro. W wyniku osłabienia działalności gospodarczej stopa bezrobocia w 2012 r. osiągnęła poziom 10,5 % w UE i 11,3 % w strefie euro. Niestety w 2013 r. osiągnie ona rekordowy poziom 10,9 %. w UE i 11,8 % w strefie euro. Według prognoz w 2014 r. ma powoli spadać.

Bezrobocie wśród młodychW kwestii bezrobocia należy się przyjrzeć jednemu z jego aspektów a mianowicie odsetka osób w wielu do 25 roku życia pozostających po za rynkiem pracy. O ile wg danych Eurostatu ogólna stopa bezrobocia w UE (2012) wynosi 10,7% (najgorsza sytuacja panuje obecnie w Hiszpanii (26,2%) oraz w Grecji (25,4%) o tyle ten sam wskaźnik w odniesieniu do młodych ludzi wynosi aż 23,4%. Najgorsza sytuacja panuje w Grecji (57%) , Hiszpanii (55,9%), Portugalii (39,1%), Włoszech (36,5%) oraz Bułgarii (30,3%). Sytuacja nie najlepiej wygląda także w stosunku do Irlandii (29,9%), Cypru (29,3%), Łotwy (29%) czy Polski (27,8%). Wg statystyk najmniejszy odsetek wśród młodych bezrobotnych jest w Niemczech (8,1%), dalej w Austrii (8,5%) oraz Holandii (9,8%). Po za tym rośnie grupa młodych ludzi określanych mianem NEETS. To są osoby, które nie pracują, nie uczą się oraz nie uczestniczą w żadnych szkoleniach zawodowych. Młodzi bezrobotni oraz NEETS są dużym obciążeniem dla budżetu. Wypłacane im świadczenia socjalne oraz co najgorsze utracone zyski gospodarcze z ich pracy stanowią 1,1% unijnego PKB, a najwięcej w Bułgarii (2,6%), Irlandii (2,1%), Włoch (1,7%), oraz w Polsce i Estonii (1,5%). W sumie jest to równowartość 150 mld euro rocznie Wobec powyższego wielu unijnych ekspertów apeluje o głębokie reformy polityki zatrudnienia w państwach członkowskich gdyż pozostawienie tego problemu samemu sobie spowoduje trudne do naprawienia konsekwencje. Dlatego też UE podejmuje pewne działania w tym zakresie. Należy także zauważyć, iż brak dostępu do pracy oraz wszelkie inne następstwa kryzysu rodzą bardzo poważny problem jakim jest zjawisko wykluczenia społecznego. Według ostatniego raportu Eurostatu w 2011 roku blisko 120 mln (24,2% całej populacji UE) było zagrożone.

Wobec czego Unia Europejska powinna skupić się nie tylko na problemach ekonomicznych ale także demograficznych, zrównoważonym rozwoju, kwestiach zatrudnienia oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Nie zwalnia to Europejczyków z obowiązku reprodukcji gdyż za parę lat nie będzie miał kto nam podać przysłowiowej szklanki wody oraz zapewnić emerytury....

Odsłon: 4731 | ranking >>


Komentarze Dodaj komentarz

Artykuł Unia Europejska 2060 czyli społeczeństwo na emeryturze nie został jeszcze skomentowany - bądź pierwszy!


Powiadamiaj mnie o nowych wypowiedziach do tego artykułu

Nie chcesz przepisywać tych słów? Zarejestruj się! (lub Zaloguj)


* pole obowiązkowe

-

Autor artykułu:

Piotr Stępiński Piotr Stępiński Wyślij wiadomość | Zaproś do znajomych
Więcej artykułów autora >>

- Dziennikarstwo obywatelskie - dołącz do redakcji

Wiadomości z Europy i UERSS Wiadomości z Europy

Inny świat czy popkulturowa wioska? Kultura Nowość Inny świat czy popkulturowa wioska?

Promocja Portugalii na Web Summit 2016 w Lizbonie

Wybory prezydenckie w USA - komentarze ekspertów

Komisja zaleca przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Sejm przyjął uchwałę w sprawie CETA

PiS nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej

więcej wiadomości z Europy >>

-

Oferty pracy za granicąRSS z ofertami pracy za granicą

Oferty pracy za granicą - przycisk Dodaj ofertę pracy za granicą

Pracownik produkcji (k/m) - bez znajomości języka - Niemcy 07.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: Rostock

Praca na ferie dla studentów i uczniów - Niemcy 21.12.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Haren(Ems)/Wietze

Komisjoner/Pracownik magazynu (k/m) - okolice Berlina - bez znajomości języka! 13.01.2021 Kraj: Niemcy Miasto: okolice Berlina

Pracownik produkcji (k/m) - Niemcy - Dla par i singli! 21.12.2020 Kraj: Niemcy Miasto: Haren(Ems)/Wietze

zobacz wszystkie oferty pracy >>

-

Szkolenia i kursy unijneRSS wydarzenia w Europie

Szkolenia unijne - banner Dodaj ofertę szkolenia

zobacz wszystkie oferty szkoleń >>

-

Forum europejskie - dyskusje...

Ogłoszenia wszelkiehttp://www.rankinglokat.eu Rankinglokat.eu pisze: Polecam również świetną stronę z ubezpieczeniami OC http://www.tanieoc.net >> 19.07.2018 11:28     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkieMonter rusztowań z uprawieniami IPF Sp. z o.o pisze: IPF Group specjalizuje się w rekrutacji i organizacji zatrudnienia na rynku krajowym >> 30.04.2018 15:26     Ogłoszenia wszelkie

Ogłoszenia wszelkiePolska przychodnia w Londynie pisze: Polecam polską przychodnię w Londynie - Fast Medica, to zespół znanych >> 06.04.2018 09:10     Ogłoszenia wszelkie

Studia i nauka za granicąBezpłatna polska szkoła, dla dzieci przebywających za granicą. Wojtek Kyzik pisze: Ciekawy program! >> 02.03.2018 13:22     Studia i nauka za granicą

Ogłoszenia wszelkieProgram do magazynu Wojtek Kyzik pisze: A wygląda to cenowo? >> 02.03.2018 13:22     Ogłoszenia wszelkie

więcej grup dyskusyjnych >>

-

Ostatnio komentowane

Naukowcy donoszą: dziura ozonowa się zasklepia! Naukowcy donoszą: dziura ozonowa się zasklepia! RpWHFEimB: QSOUPuRb

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... zcKEJrTxj: bKJcnlhaSUryxME

W centrum Polski głośno o biotechnologii... fbeSQKgnDsy: qeQZTcruCgAPRGH

WHO będzie debatować nad dokładniejszymi... wQqegFXKPzdf: hVybWjsNLzOSGJ

-

Kalendarz wydarzeń RSS wydarzenia w Europie

więcej wydarzeń >>

-


Wszystkie

Wybierz kraj:

x
Cała Europa Unia Europejska Albania Andora Austria Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chorwacja Cypr Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Kazachstan Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Macedonia Malta Mołdawia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia San Marino Serbia Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina Watykan Węgry Wielka Brytania Włochy